Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Cascading Style Sheets

CSS Compatibility Chart

CSS Chart Legend

 Y Yes
 N No
 P Partial
 B Buggy
 Q Quirky
 U Unknown
 
Win95/98/NT  NS4 Netscape Navigator 4.7 
 NS6 Netscape Navigator 6.2 
 NS7 Netscape Navigator 7.0 
 IE3 Internet Explorer 3.01
 IE4 Internet Explorer 4.0
 IE5 Internet Explorer 5.0
 IE55 Internet Explorer 5.5
 IE6 Internet Explorer 6.0
 Op3 Opera 3.6
 Op4 Opera 4.02
 Op5 Opera 5
 
Macintosh  NS4 Netscape Navigator 4.5
 NS6 Netscape Navigator 6.0
 NS7 Netscape Navigator 7.0
 IE3 Internet Explorer 3.02
 IE45 Internet Explorer 4.5
 IE5 Internet Explorer 5.0

CSS Compatibility Chart

Basic Concepts
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   Nav4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 Containment in HTML PYYPQQQQYYY PYYBYY
 LINK YYYYYYYYYYY YYYBYY
 <STYLE>...</STYLE> YYYYYYYYYYY YYYYYY
 @import NYYNQQQQYYY NYYNYY
 <x STYLE="dec;"> BYYYYYYYYYY BYYYYY
 Grouping YYYNYYYYYYY YYYYYY
 x, y, z {dec;} YYYNYYYYYYY YYYYYY
 Inheritance BYYPYYYYYYY BYYBYY
 (inherited values) BYYPYYYYYYY BYYBYY
 Class selector YYYBQQQYYYY YYYBYY
 .class YYYBQQQYYYY YYYBYY
 ID selector BYYBBBBYYYY BYYBBY
 #ID BYYBBBBYBYY BYYBBY
 Contextual selectors YYYYYYYYYYY BYYPYY
 x y z {dec;} YYYYYYYYYYY BYYPYY
 Comments YYYBYYYYYYY YYYYYY
 /* comment */ YYYBYYYYYYY YYYYYY
  
Pseudo-Classes
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 anchor PYYNYYYYPPY PYYBYY
 :link YYYNYYYYYYY YYYBYY
 :active NYYNYYYYNNY NYYNYY
 :visited NYYNYYYYYYY NYYBYY
 first-line NYYNNNYYYYY NYYBNY
 :first-line NYYNNNYYYYY NYYBNY
 first-letter NYYNNNYYYYY NYYBNY
 :first-letter NYYNNNYYYYY NYYBNY
  
The Cascade
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 important NYYNYYYYYYY NYYNNY
 !important NYYNYYYYYYY NYYNNY
 Cascading Order BYYPYYYYYYY BYYPYY
 Weight sorting BYYYYYYYYYY BYYYYY
 Origin sorting BYYYYYYYYYY BYYBYY
 Specificity sorting BYYPYYYYYYY BYYBYY
 Order sorting BYYNYYYYYYY BYYNYY
  
Font Properties
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 font-family YYYPYYYYYYY YYYPYY
 <family-name> YYYYYYYYYYY YYYPYY
 <generic-family> PYYPYYYYYYY YYYPYY
 ... serif YYYYYYYYYYY YYYYYY
 ... sans-serif YYYYYYYYYYY YYYNYY
 ... cursive NYYBYYYYYYY YYYNYY
 ... fantasy NYYBYYYYYYY YYYNYY
 ... monospace YYYYYYYYYYY YYYYYY
 font-style PYYPYYYYYYY PYYPYY
 normal YYYYYYYYYYY YYYNYY
 italic YYYNYYYYYYY YYYYYY
 oblique NYYNYYYYYYY NYYNYY
 font-variant NYYNQQQYYYY NYYNQY
 normal NYYNYYYYYYY NYYNYY
 small-caps NYYNQQQYYYY NYYNQY
 font-weight PYYPYYYYYYY PYYPYY
 normal YYYNYYYYYYY YYYNYY
 bold YYYYYYYYYYY YYYYYY
 bolder YYYYYYYYYYY NYYNYY
 lighter NYYYYYYYYYY NYYNYY
 100 - 900 YYYNYYYYYYY YYYNYY
 font-size YYYPPPPYYYY YYYPQY
 <absolute-size> YYYYQQQQYYY YYYBQY
 ... xx-small - xx-large YYYYQQQQYYQ YYYBQY
 <relative-size> YYYYYYBYYYY YYYNYY
 ... larger YYYYYYBYYYY YYYNYY
 ... smaller YYYYYYBYYYY YYYNYY
 <length> YYYPYYYYYYY YYYBYY
 <percentage> YYYYYYYYYYY YYYPYY
 font PYYPPPYYYYY PYYPQY
 <font-family> PYYYYYYYYYY YYYPYY
 <font-style> PYYPYYYYYYY YYYPYY
 <font-variant> NYYNQQQYYYY NYYNQY
 <font-weight> PYYYYYYYYYY YYYNYY
 <font-size> YYYBQQPYYYY YYYBYY
 <line-height> BYYYYYYYYYY BYYBYY
  
Color and Background
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 color YYYYYYYYYYY YYYYYY
 <color> YYYYYYYYYYY YYYYYY
 background-color BYYPYYYYYYY BYYNYY
 <color> BYYBYYYYYYY BYYNYY
 transparent BYYNYYYYYBY BYYNYY
 background-image YYYNYYYYYYY YYYNYY
 <url> YYYNYYYYYYY YYYNYY
 none YYYNYYYYYYY YYYNYY
 background-repeat PYYNPYYYYYY BYYNYY
 repeat YYYNBYYYYYY YYYNYY
 repeat-x PYYNBYYYYYY PYYNYY
 repeat-y PYYNBYYYYYY PYYNYY
 no-repeat YYYNYYYYYYY YYYNYY
 background-attachment NYYNYYYYNYY NYYNYY
 scroll NYYNYYYYNYY NYYNYY
 fixed NYYNYYYYNYY NYYNYY
 background-position NYYNYYYYYYY NYYNYY
 <percentage> NYYNYYYYYYY NYYNYY
 <length> NYYNYYYYYYY NYYNYY
 top NYYNYYYYYYY NYYNYY
 center NYYNYYYYYYY NYYNYY
 bottom NYYNYYYYYYY NYYNYY
 left NYYNYYYYYYY NYYNYY
 right NYYNYYYYYYY NYYNYY
 background PYYPPYYYPPY PYYPYY
 <background-color> BYYPYYYYYYY PYYPYY
 <background-image> PYYYYYYYYYY PYYYYY
 <background-repeat> PYYBBYYYYYY PYYBYY
 <background-attachment> NYYNYYYYNYY NYYYYY
 <background-position> NYYNYYYYYYY NYYPYY
  
Text Properties
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 word-spacing NYYNNNNYYYY NYYNYY
 normal NYYNNNNYYYY NYYNYY
 <length> NYYNNNNYYYY NYYNYY
 letter-spacing NYYNYYYYYYY NYYNYY
 normal NYYNYYYYYYY NYYNYY
 <length> NYYNYYYYYYY NYYNYY
 text-decoration BBBBBBBBBBB BBBBBP
 none QYYNYYYYYYY QYYYQY
 underline QYYBYYYYYYY QYYBQY
 overline NYYNYYYYYYY NYYNYY
 line-through YYYYYYYYYYY YYYYYY
 blink YYYNNNNNNYY YYYNNN
 vertical-align NYYNPPPPPYY NYYNPY
 baseline NYYNYYYYYYY NYYNYY
 sub NYYNYYYYYYY NYYNYY
 super NYYNYYYYYYY NYYNYY
 top NYYNNNYYBYY NYYNYY
 text-top NYYNNNYYNYY NYYNYY
 middle NYYNBNYYBYY NYYNYY
 bottom NYYNNNYYBYY NYYNBY
 text-bottom NYYNNNYYNYY NYYNBY
 <percentage> NYYNNNNNYYY NYYNBY
 text-transform YYYNYYYYPYY YYYNYY
 capitalize YYYNYYYYYYY YYYNYY
 uppercase YYYNYYYYBYY YYYNYY
 lowercase YYYNYYYYYYY YYYNYY
 none YYYNYYYYYYY YYYNYY
 text-align YYYPYYYYYYY PYYPPY
 left YYYYYYYYYYY YYYYYY
 right YYYYYYYYYYY YYYYYY
 center YYYYYYYYYYY YYYYYY
 justify BYYNYYYYYYY BYYNNY
 text-indent YYYYYYYYYYY YYYYYY
 <length> YYYYYYYYYYY YYYYYY
 <percentage> YYYYYYYYYYY YYYYYY
 line-height PYYPYYYYQYY PYYPYY
 normal YYYYYYYYYYY YYYYYY
 <number> PYYNYYYYYYY PYYBYY
 <length> BYYYYYYYYYY BYYBYY
 <percentage> PYYYYYYYYYY PYYBYY
  
Box Properties
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 margin-top PYYBPPYYYYY PYYBPY
 <length> PYYBPPYYYYY PYYBPY
 <percentage> PYYYPPYYYYY PYYBPY
 auto PYYYPPYYYYY PYYBPY
 margin-right BBBPPPQQYBY BBBPPY
 <length> BYYYPPYYYYY BYYYPY
 <percentage> BYYNPPYYYYY BYYYPY
 auto NYYNNNYYYYY NYYNPY
 margin-bottom NYYYPPYYYYY NYYNPY
 <length> NYYNPPYYYYY NYYNPY
 <percentage> NYYNPPYYYYY NYYNPY
 auto NYYNPPYYYYY NYYNPY
 margin-left BYYPPPYYYBY BYYPPY
 <length> BYYYPPYYYYY YYYYPY
 <percentage> BYYYPPYYYYY BYYYPY
 auto NYYNNNYYYYY BYYNPY
 margin BBBBPPYYYBY BBBBPY
 <length> BYYBPPYYYYY BYYBPY
 <percentage> BYYYPPYYYYY BYYBPY
 auto NYYYPPYYYYY NYYBPY
 padding-top BYYNPPQQYYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <percentage> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 padding-right BYYNPPQQYYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <percentage> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 padding-bottom BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <percentage> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 padding-left BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <percentage> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 padding BYYNPPQQBYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYBYY BYYNPY
 <percentage> BYYNPPYYBYY BYYNPY
 border-top-width BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thin YYYNPPYYYYY YYYNPY
 medium YYYNPPYYYYY YYYNPY
 thick YYYNPPYYYYY YYYNPY
 <length> YYYNPPYYYYY YYYNPY
 border-right-width BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thin YYYNPPYYYYY YYYNPY
 medium YYYNPPYYYYY YYYNPY
 thick YYYNPPYYYYY YYYNPY
 <length> YYYNPPYYYYY YYYNPY
 border-bottom-width BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thin BYYNPPYYYYY BYYNPY
 medium BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thick BYYNPPYYYYY BYYNPY
 <length> BYYNPPYYYYY BYYNPY
 border-left-width BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thin YYYNPPYYYYY YYYNPY
 medium YYYNPPYYYYY YYYNPY
 thick YYYNPPYYYYY YYYNPY
 <length> YYYNPPYYYYY YYYNPY
 border-width BYYNPPYYYYY BYYNPY
 thin YYYNPPYYYYY YYYNPY
 medium YYYNPPYYYYY YYYNPY
 thick YYYNPPYYYYY YYYNPY
 <length> YYYNPPYYYYY YYYNPY
 border-color PYYNYYYYYYY PYYNYY
 <color> PYYNYYYYYYY PYYNYY
 border-style PYYNPPYYYYY PYYNYY
 none YYYNYYYYYYY YYYNYY
 dotted NYYNNNYYYYY NYYNYY
 dashed NYYNNNYYYYY NYYNYY
 solid YYYNYYYYYYY YYYNYY
 double YYYNYYYYYYY YYYNYY
 groove YYYNYYYYYYY YYYNYY
 ridge YYYNYYYYYYY YYYNYY
 inset YYYNYYYYYYY YYYNYY
 outset YYYNYYYYYYY YYYNYY
 border-top NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-top-width> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-style> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <color> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 border-right NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-right-width> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-style> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <color> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 border-bottom NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-bottom-width> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-style> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <color> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 border-left NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-left-width> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <border-style> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 <color> NYYNPPYYPYY NYYNPY
 border PYYNPPYYPYB PYYNPY
 <border-width> BYYNPPYYPYY BYYNPY
 <border-style> PYYNPPYYPYY PYYNPY
 <color> YYYNPPYYPYY YYYNPY
 width PYYNPPYYQYY PYYNYY
 <length> PYYNPPYYQYY PYYNYY
 <percentage> PYYNPPYYQYY PYYNYY
 auto PYYNPPYYQYY PYYNYY
 height NYYNYYYYYYY NYYNYY
 <length> NYYNYYYYYYY NYYNYY
 auto NYYNYYYYYYY NYYNYY
 float PYYNPPQQBQY PYYNBQ
 left BYYNBBYYYYY BYYNYY
 right BYYNBBYYYYY BYYNYY
 none YYYNYYYYYYY YYYNYY
 clear PYYNPPYYBYY PYYNYY
 none YYYYYYYYYYY YYYYYY
 left BYYNBBYYNYY BYYNYY
 right BYYNBBYYYYY BYYNYY
 both YYYNYYYYYYY YYYNYY
Classification Properties
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 display PYYNPPPPPYY PYYNPY
 block BYYNNYYYYYY BYYNPY
 inline NYYNNYYYBYY NYYNNY
 list-item BYYNNNNNNYY PYYNPY
 none YYYNYYYYYYY YYYNYY
 white-space PYYNNNPPNYY PYYNNY
 normal YYYNNNYYNYY YYYNNY
 pre YYYNNNNNNYY YYYNNY
 nowrap NYYNNNYYNYY NYYNNY
 list-style-type YYYNYYYYYYY PYYNYY
 disc YYYNYYYYYYY YYYNYY
 circle YYYNYYYYYYY YYYNYY
 square YYYNYYYYYYY YYYNYY
 decimal YYYNYYYYYYY YYYNYY
 lower-roman YYYNYYYYYYY YYYNYY
 upper-roman YYYNYYYYYYY YYYNYY
 lower-alpha YYYNYYYYYYY YYYNYY
 upper-alpha YYYNYYYYYYY YYYNYY
 none YYYNYYYYYYY BYYNYY
 list-style-image NYYNYYYYYYY NYYNYY
 <url> NYYNYYYYYYY NYYNYY
 none NYYNYYYYYYY NYYNYY
 list-style-position NYYNYYYYYYY NYYNYY
 inside NYYNYYYYYYY NYYNQY
 outside NYYNYYYYYYY NYYNYY
 list-style PYYNPYYYYYY PYYNPY
 <keyword> YYYNYYYYYYY PYYNYY
 <position> NYYNQQYYYYY NYYNQY
 <url> NYYNYYYYYYY NYYNYY
  
Units
Property / Value
Windows95/98/NT Macintosh
 NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5  IE55  IE6  Op3  Op4  Op5   NS4  NS6  NS7  IE3  IE4  IE5 
 Length Units PYYPYYYYYYY YYYBYY
 em YYYNYYYYYYY YYYYYY
 ex QYYNQQYYQYY QYYQQY
 px YYYYYYYYYYY YYYYYY
 in YYYYYYYYYYY YYYYYY
 cm YYYYYYYYYYY YYYYYY
 mm YYYYYYYYYYY YYYYYY
 pt YYYYYYYYYYY YYYYYY
 pc YYYYYYYYYYY YYYYYY
 Percentage Units YYYYYYYYYYY YYYYYY
 <percentage> YYYYYYYYYYY YYYYYY
 Color Units PYYPYYYYYYY PYYPYY
 #000 YYYYYYYYYYY YYYBYY
 #000000 YYYYYYYYYYY YYYBYY
 (RRR,GGG,BBB) YYYNYYYYYYY YYYNYY
 (R%,G%,B%) YYYNYYYYYYY YYYNYY
 <keyword> BYYYYYYYYYY BYYYYY
 URLs BYYYYYYYYYY BYYBYY
 <url> BYYYYYYYYYY BYYBYY


All Design, Graphics, Infrastructure, and Content is copyright 1996-2005© WebYoda, Inc. All rights reserved.